ADVANCED CAR EYE 3.0 PRO | ADVANCED CAR EYE 3.0

ADVANCED CAR EYE 3.0 PRO | ADVANCED CAR EYE 3.0

BACK

DATA SECURITY

Legal notice regarding data protection

The high standards to which you hold our products and services in terms of their properties act as our guideline for handling your data.
Our aim is to create and maintain the basis for a trustful business relationship with our customers and prospective clients. The confidentiality and integrity of your personal data is a particular concern.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Munich, Germany, head quarters and commercial register:
Munich HRB 42243 (hereinafter referred to as “BMW”) is the provider of “Advanced Car Eye 3.0”, hereinafter referred to as the “App”.

Data processing on your device (smartphone)

When the App is used, no personal data is sent to BMW. Data processing and storage is always local on your device (smartphone).
The stored data can be deleted at any time by deleting the App from the local device.

Position and motion data

If you activate GPS functionality in the Advanced Car Eye 3.0 system, you can save the position of the system and display it on a map.
For this purpose, depending on the smartphone’s operating system, either Google Maps is used (for Android) or Apple Maps (for iOS).
By using this function, you agree to the terms of use and data protection provisions of the respective map provider, depending on your operating system.

Google Maps Terms of Service:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Google Maps Data Protection Provisions:
https://policies.google.com/privacy
Apple Maps Terms of Use:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Apple Maps Data Protection Provisions:
https://www.apple.com/privacy

The display of the position is anonymous and allows no conclusions to be drawn about your identity.

Data security.

The image material first collected locally in the Advanced Car Eye 3.0 system is loaded onto the included SD memory card in case of events or via manual recording.
This can then be transferred to your smartphone using the App via Wi-Fi or Bluetooth.
The data are transmitted between the Advanced Car Eye 3.0 system in the vehicle and the App on your mobile device using a WPA2 encrypted connection.
After your initial login, you will be asked to change your login data.

Use.

To use the App, you will be asked to provide the following access permissions to your mobile device’s functions.
- Access to the SD card, reading, editing or deleting SD card content
This authorisation is required to manually transfer media data recorded by the camera to your mobile device using the corresponding function.
- Establishing a Wi-Fi or Bluetooth connection
Communication between your ACE system and the App occurs via the integrated Wi-Fi hotspot or Bluetooth.

Contact details

If you have any questions regarding the use of your personal data, please contact the customer service

Chinese customer: support@ace-30.cn
Korean customer: support@ace-30.kr
Japanese customer: support@ace-30.jp
European customer: EU-support@ace-30.de
Worldwide: support@ace-30.com

数据安全

关于数据保护的法律声明

我们以您在产品及服务特性方面所遵循的高标准为处理数据的准则,目的是为与客户及潜在客户建立互相信任的商业关系奠定坚实的基础。
我们特别关注个人数据的机密性和完整性。

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft(总部地址:Petuelring 130, 80788 Munich, Germany;登记法庭:
Munich HRB 42243;以下简称“BMW”)是“Advanced Car Eye 3.0”的供应商(以下简称“APP”)。

设备(智能手机)数据处理

在使用本 APP 时,个人数据不会被发送到 BMW。数据的处理和存储始终在本地设备(智能手机)上进行。
您可随时从本地设备中删除 APP 来删除存储数据。

位置和运动数据

启用 Advanced Car Eye 3.0 的 GPS 功能后,可以保存系统位置并在地图上显示。

根据不同的手机操作系统,可使用谷歌地图(安卓系统)或者苹果地图(iOS 系统)来显示系统位置。
要使用此功能,您必须同意接受相关地图提供商的使用条款及数据保护条款,主要取决于手机操作系统。

谷歌地图服务条款:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
谷歌地图数据保护条款:
https://policies.google.com/privacy
苹果地图使用条款:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
苹果地图数据保护条款:
https://www.apple.com/privacy

位置显示以匿名方式进行,不会透露个人身份。

数据安全

发生事件时,Advanced Car Eye 3.0 系统初步本地采集的图像素材会载入内置 SD 存储卡,也可采用手动记录。
可使用 Wi-Fi 或蓝牙通过 App 将图像素材传送到智能手机。
Advanced Car Eye 3.0 系统与移动设备 App 之间通过 WPA2 加密连接传输数据。首次登录后需要修改登录密码。

使用

使用该 App 需要您提供移动设备的以下功能访问权限。
- SD 卡访问权限,允许读取、编辑或删除 SD 卡内容
需要此授权才能使用相应功能将摄像头记录的媒体数据手动传送到移动设备。
- 建立 Wi-Fi 或蓝牙连接
ACE 系统与 App 之间通过集成 Wi-Fi 热点或蓝牙进行通信。

联系方式

如果对个人数据的使用有任何疑问,请联系客服中心

中国客户:support@ace-30.cn
韩国客户:support@ace-30.kr
日本客户:support@ace-30.jp
欧盟客户:EU-support@ace-30.de
全球客户:support@ace-30.com

資料安全

關於資料保護的法律聲明

您對我司產品與服務品質秉承的嚴格標準,我們也將在個人資料處理方面加以貫徹。
我們致力於與現有及潛在客戶建立與鞏固信任業務關係的根基。尤其關注個人資料的保密性與完整性。

巴伐利亞發動機製造廠股份有限公司,Petuelring 130,80788 Munich,Germany,總部及商業登記號:
Munich HRB 42243(以下簡稱為「BMW」),是「Advanced Car Eye 3.0」(以下簡稱為「應用程式」)的供應商。

設備上的資料處理(智慧型手機)

使用應用程式時,不會有個人資料傳送給 BMW。資料處理與保存始終在您的設備本地(智慧型手機)完成。
透過從本地設備卸載應用程式,可隨時刪除已保存的資料。

位置與移動資料

如果在 Advanced Car Eye 3.0 系統中啟用 GPS 功能,則可保存系統位置並在地圖上顯示。

為此,依據智慧型手機的作業系統而定,將使用 Google Maps(針對 Android)或 Apple Maps(針對 iOS)。
使用此功能表明您同意相應地圖供應商(依作業系統而定)的使用條款及資料保護規定。

Google Maps 服務條款:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Google Maps 資料保護規定:
https://policies.google.com/privacy
Apple Maps 使用條款:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Apple Maps 資料保護規定:
https://www.apple.com/privacy

位置將會匿名顯示,因此無法辨別您的個人身份。

資料安全

最初在 Advanced Car Eye 3.0 系統本地匯集的圖像資料將在發生有關事件或經由手動錄製載入內置 SD 卡。
此內容可透過 Wi-Fi 或藍牙使用應用程式傳輸到您的智慧型手機。
在 Advanced Car Eye 3.0 車載系統與移動設備應用程式之間使用 WPA2 加密連接傳輸資料。初次登入後,您需要修改登入資料。

使用

如要使用應用程式,您需要提供下列訪問移動設備功能的許可。
- 存取 SD 卡、讀取、編輯或刪除 SD 卡內容
該授權旨在使用相關功能,將攝像機所錄製的媒體資料手動傳輸至移動設備。
- 建立 Wi-Fi 或藍牙連線
ACE 系統和應用程式係透過內建 Wi-Fi 熱點或藍牙通訊。

連絡方式

如有任何個人資料使用問題,請聯繫客服中心

中國客戶請聯絡:support@ace-30.cn
韓國客戶請聯絡:support@ace-30.kr
日本客戶請聯絡:support@ace-30.jp
歐盟客戶請聯絡:EU-support@ace-30.de
其他地區客戶請聯絡:support@ace-30.com

BEZPEČNOST DAT

Právní upozornění ohledně ochrany údajů

Vysoké standardy, které očekáváte od našich produktů a služeb vzhledem k jejich vlastnostem, jsou pro nás vodítkem při zpracování vašich osobních údajů.
Naším cílem je vytvořit a udržovat základ důvěryhodného obchodního vztahu s našimi stávajícími a potenciálními zákazníky. Důvěrnost a integrita vašich osobních údajů je důležitým bodem našeho zájmu.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Mnichov, Německo – sídlo a obchodní rejstřík:
Mnichov HRB 42243 (dále jen „BMW“) je poskytovatelem aplikace „Advanced Car Eye 3.0“, dále jen „aplikace“.

Zpracování dat ve vašem zařízení (smartphonu)

Při používání aplikace nejsou společnosti BMW odesílány žádné osobní údaje. Data jsou vždy zpracovávána a ukládána ve vašem zařízení (smartphonu).
Uložená data mohou být kdykoli smazána vymazáním aplikace z lokálního zařízení.

Data o poloze a pohybu

Pokud aktivujete v systému Advanced Car Eye 3.0 funkci GPS, můžete uložit polohu systému a zobrazit ji na mapě.

Pro tento účel jsou v závislosti na operačním systému smartphonu používány Mapy Google (pro Android) nebo mapy Apple (pro iOS).
Používáním této funkce souhlasíte s podmínkami používání a ustanoveními v oblasti ochrany údajů příslušného poskytovatele map v závislosti na vašem operačním systému.

Podmínky používání Map Google:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Zásady ochrany osobních údajů Map Google:
https://policies.google.com/privacy
Podmínky používání Map Apple:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Zásady ochrany osobních údajů Map Apple:
https://www.apple.com/privacy

Zobrazení polohy je anonymní a neumožňuje vyvozování jakýchkoli závěrů o vaší identitě.

Bezpečnost dat.

Obrazový materiál, který je nejprve zaznamenán lokálně v systému Advanced Car Eye 3.0, je uložen na paměťovou kartu SD, která je jeho součástí, a to v případě událostí nebo prostřednictvím ručního nahrávání.
Následně ho lze přes aplikaci prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth připojení přesunout do smartphonu.

Data jsou přenášena mezi systémem Advanced Car Eye 3.0 ve vozidle a aplikací ve vašem mobilním zařízení s využitím šifrovaného připojení WPA2. Po úvodním přihlášení budete vyzváni ke změně vašich přihlašovacích údajů.

Použití

Abyste mohli používat aplikaci, budete vyzváni k poskytnutí následujícího povolení přístupu k funkcím vašeho mobilního zařízení.
- Přístup ke kartě SD, čtení, úprava nebo mazání obsahu karty SD
Toto oprávnění je vyžadováno pro ruční přenos dat médií zaznamenaných kamerou do vašeho mobilního zařízení s využitím odpovídající funkce.
- Vytvoření Wi-Fi nebo Bluetooth připojení
Ke komunikaci mezi vaším systémem ACE a aplikací dochází prostřednictvím integrovaného Wi-Fi hotspotu nebo Bluetooth připojení.

Kontaktní údaje

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte prosím zákaznický servis

Zákazník z Číny: support@ace-30.cn
Zákazník z Koreje: support@ace-30.kr
Zákazník z Japonska: support@ace-30.jp
Zákazník z EU: EU-support@ace-30.de
Celosvětově: support@ace-30.com

GEGEVENSBEVEILIGING

Juridische kennisgeving over gegevensbescherming

De hoge normen die u verwacht van onze producten en diensten ten aanzien van hun eigenschappen fungeren als onze richtlijn voor de hantering van uw gegevens.
Ons doel is om met onze klanten en toekomstige clientèle een zakelijke vertrouwensband te creëren en te onderhouden. De geheimhouding en integriteit van uw persoonlijke gegevens hebben vooral de aandacht.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, Duitsland, hoofdkantoor en handelsregister:
München HRB 42243 (hierna aangeduid met “BMW”) is de leverancier van “Advanced Car Eye 3.0”, hierna aangeduid met de “app”.

Gegevensverwerking op uw apparaat (smartphone)

Bij gebruik van de app worden er geen persoonlijke gegevens naar BMW verstuurd. Het verwerken en opslaan van gegevens gebeurt altijd lokaal op uw apparaat (smartphone).

De opgeslagen gegevens kunnen op elk moment worden gewist door de app van het lokale apparaat te verwijderen.

Positie- en bewegingsgegevens

Als u GPS-functionaliteit in het Advanced Car Eye 3.0-systeem activeert, kunt u de positie op het systeem bewaren en weergeven op een kaart.

Voor dit doel wordt, afhankelijk van het besturingssysteem van de smartphone, Google Maps (voor Android) of Apple Maps (voor iOS) gebruikt. Door gebruik van deze functie gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve kaartleverancier, afhankelijk van uw besturingssysteem.

Servicevoorwaarden Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Bepalingen inzake gegevensbescherming Google Maps:
https://policies.google.com/privacy
Gebruiksvoorwaarden Apple Maps:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Bepalingen inzake gegevensbescherming Apple Maps:
https://www.apple.com/privacy

Het weergeven van de positie is anoniem en verhindert dat er conclusies over uw identiteit worden getrokken.

Gegevensbeveiliging.

Het beeldmateriaal dat eerst lokaal in het Advanced Car Eye 3.0-systeem wordt verzameld, wordt bij voorvallen op de meegeleverde SD-geheugenkaart opgeslagen of handmatig opgenomen.
Dit kan vervolgens worden overgezet naar uw smartphone met de app via wifi of Bluetooth.

De gegevens worden via een met WPA2 gecodeerde verbinding verzonden tussen het Advanced Car Eye 3.0-systeem in het voertuig en de app op uw mobiele toestel.
Na uw eerste aanmelding wordt u gevraagd uw inloggegevens te wijzigen.

Gebruik.

Om de app te kunnen gebruiken, wordt u gevraagd om toegang toe te staan tot de volgende functies op uw mobiele toestel.
Toto oprávnění je vyžadováno pro ruční přenos dat médií zaznamenaných kamerou do vašeho mobilního zařízení s využitím odpovídající funkce.
- Toegang tot de SD-kaart, lezen, bewerken of wissen van inhoud SD-kaart
Deze autorisatie is nodig om handmatig mediagegevens over te zenden die door de camera van uw mobiele apparaat met behulp van de bijbehorende functie zijn opgenomen.
- Een wifi- of Bluetooth-verbinding tot stand brengen
De communicatie tussen uw ACE-systeem en de app vindt plaats via de geïntegreerde wifi-hotspot of Bluetooth.

Contactgegevens

Hebt u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de klantenservice.

Klanten in China: support@ace-30.cn
Klanten in Korea: support@ace-30.kr
Klanten in Japan: support@ace-30.jp
Klanten in de EU: EU-support@ace-30.de
Wereldwijd: support@ace-30.com

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Avis juridique concernant la protection des données

Les standards élevés auxquels vous maintenez nos produits et services en termes de propriétés font figure pour vous de directives de traitement de vos données.
Notre but est de créer et d'entretenir la base d'une relation commerciale de confiance avec nos clients et prospects. La confidentialité et l'intégrité de vos données personnelles comptent particulièrement pour nous.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Munich, Allemagne, siège social et registre du commerce :
Munich HRB 42243 (par la suite nommée « BMW ») est le fournisseur de l'« Advanced Car Eye 3.0 », ci-après nommée l'« Application ».

Traitement des données de votre appareil (smartphone)

Lorsque l'Application est utilisée, aucune donnée personnelle n'est envoyée à BMW. Les données sont toujours traitées et conservées en local sur votre appareil (smartphone).

Les données stockées peuvent être supprimées à tout moment en supprimant l'Application du périphérique local.

Données de position et de déplacement

Si vous activez la fonction GPS dans le système Advanced Car Eye 3.0, vous pouvez enregistrer la position du système et l'afficher sur une carte.

En fonction de son système d'exploitation, le smartphone utilise pour cela Google Maps (pour Android) ou Apple Maps (pour iOS). En utilisant cette fonction, vous acceptez les conditions d'utilisation et de protection des données du fournisseur des cartes, en fonction de votre système d'exploitation.

Conditions d'utilisation de Google Maps :
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Conditions de protection des données de Google Maps :
https://policies.google.com/privacy
Conditions d'utilisation d'Apple Maps :
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Conditions de protection des données d'Apple Maps :
https://www.apple.com/privacy

L'affichage de la position est anonyme et ne permet de tirer aucune conclusion concernant votre identité.

Sécurité des données

Les images recueillies localement dans le système Advanced Car Eye 3.0 sont chargées sur la carte mémoire SD fournie en cas d'événements ou par enregistrement manuel. Elles peuvent être transférées sur votre smartphone à l’aide de l’Application via Wi-Fi ou Bluetooth.

Les données sont transmises entre le système Advanced Car Eye 3.0 dans le véhicule et l'Application sur votre périphérique mobile à l'aide d'une connexion cryptée WPA2.
Après votre première connexion, il vous sera demandé de modifier vos données de connexion.

Utilisation

Pour utiliser l'Application, il vous sera demandé de fournit les autorisations suivantes d'accès aux fonctions de votre périphérique mobile.
- Accès à la carte SD avec la possibilité de lire, modifier ou supprimer son contenu.
Cette autorisation est nécessaire pour le transfert manuel de données médias enregistrées par la caméra sur votre périphérique mobile à l'aide de la fonction correspondante.
- Établissement d’une connexion Wi-Fi ou Bluetooth
La communication entre votre système ACE et l’Application est réalisée via le point d’accès Wi-Fi intégré ou via Bluetooth.

Coordonnées

Pour toute question concernant l’utilisation de vos données personnelles, veuillez contacter le service clients

Client chinois : support@ace-30.cn
Client coréen : support@ace-30.kr
Client japonais : support@ace-30.jp
Client européen : EU-support@ace-30.de
International : support@ace-30.com

DATENSICHERHEIT

Rechtliche Hinweise zum Datenschutz

Der hohe Anspruch, den Sie an die Eigenschaften unserer Produkte und Dienstleistungen stellen, ist für uns die Leitlinie für den Umgang mit Ihren Daten.
Unser Bestreben ist es dabei, die Basis für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden und Interessenten zu schaffen und zu bewahren. Die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen.

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, Sitz und Registergericht:
München HRB 42243 (nachfolgend „BMW“) ist Anbieter von „Advanced Car Eye 3.0“, nachfolgend „App“ genannt.

Datenverarbeitung auf Ihrem Endgerät (Smartphone)

Bei Nutzung der App werden keinerlei personenbezogene Daten an BMW übermittelt. Die Datenverarbeitung und -speicherung erfolgt grundsätzlich lokal auf Ihrem Endgerät (Smartphone).

Die gespeicherten Daten können jederzeit durch Entfernen der App vom lokalen Endgerät gelöscht werden.

Positions- und Bewegungsdaten

Wenn Sie die GPS-Funktionalität im Advanced Car Eye 3.0 Gerät aktivieren, lässt sich die Position des Geräts speichern und auf einer Umgebungskarte anzeigen.

Abhängig vom Betriebssystem des Smartphones wird hierfür für Android Google Maps und für iOS Apple Maps verwendet.
Entsprechend Ihrem Betriebssystem erklären Sie sich mit der Nutzung dieser Funktion mit den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Kartenanbieters einverstanden.

Google Maps Nutzungsbedingungen:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Google Maps Datenschutzbestimmungen:
https://policies.google.com/privacy
Apple Maps Nutzungsbedingungen:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Apple Maps Datenschutzbestimmungen:
https://www.apple.com/privacy

Die Positionsanzeige erfolgt anonymisiert und erlaubt keinen Rückschluss auf Ihre Identität.

Datensicherheit.

Das zunächst lokal im Advanced Car Eye 3.0 Gerät erfasste Bildmaterial wird bei Ereignissen oder manueller Aufnahme auf die beigefügte SD-Speicherkarte geladen.
Es kann dann mithilfe der App über WLAN oder Bluetooth auf Ihr Smartphone geladen werden.

Die sichere Datenüberübermittlung zwischen dem Advanced Car Eye 3.0 Gerät im Fahrzeug und der App auf Ihrem Mobilgerät erfolgt durch eine WPA2 verschlüsselte Verbindung.
Nach erfolgter Erstanmeldung werden Sie aufgefordert, die Zugangsdaten zu ändern.

Nutzung

Bei Nutzung der App werden Sie aufgefordert, folgende Zugriffe auf Funktionen Ihres Mobilgeräts zu gewähren.
- Zugriff auf die SD-Karte, SD-Karteninhalte lesen, ändern oder löschen
Diese Berechtigung wird benötigt, um die von der Kamera erfassten Mediendaten mit der entsprechenden Funktion manuell auf Ihr Mobilgerät zu übertragen.
- WLAN- oder Bluetooth-Verbindung herstellen
Die Kommunikation Ihres ACE-Geräts mit der App erfolgt über den integrierten Wi-Fi Hotspot oder Bluetooth.

Kontaktdetails

Bei Fragen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns wenden Sie sich am besten per E-Mail an unsere Kundenbetreuung.

Kunden in der EU: EU-support@ace-30.de
Kunden in Korea: support@ace-30.kr
Kunden in China: support@ace-30.cn
Kunden in Japan: support@ace-30.jp
Weltweit: support@ace-30.com

SICUREZZA DEI DATI

Note legali sulla protezione dei dati

Le caratteristiche di alto livello dei nostri prodotti e servizi sono alla base del nostro modo di gestire i suoi dati.
Il nostro obiettivo è creare e mantenere le basi per un rapporto commerciale affidabile con i nostri clienti e potenziali clienti.
La segretezza e integrità dei tuoi dati personali ci stanno particolarmente a cuore.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Monaco di Baviera, Germania, sede centrale e registro commerciale:
Monaco di Baviera HRB 42243 (di seguito indicata come “BMW”) è fornitrice dell’applicazione “Advanced Car Eye 3.0”, di seguito indicata come l’“applicazione”.

Elaborazione dei dati sul suo dispositivo (smartphone)

Durante l’utilizzo dell’applicazione nessun dato personale viene trasmesso a BMW. L’elaborazione e la conservazione dei dati avvengono sempre a livello locale nel dispositivo (smartphone).

I dati conservati potranno essere rimossi in qualsiasi momento eliminando l’applicazione dal dispositivo locale.

Dati di posizione e movimento

Attivando la funzione GPS nel sistema Advanced Car Eye 3.0 è possibile salvare la posizione del sistema e visualizzarla in una mappa.

A tale scopo, in base al sistema operativo dello smartphone, si possono utilizzare Google Maps (per Android) o Apple Maps (per iOS).
Utilizzando questa funzione si accettano le condizioni di uso e le disposizioni per la protezione dei dati del rispettivo gestore delle mappe, in base al proprio sistema operativo.

Termini di servizio di Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Norme sulla privacy di Google Maps:
https://policies.google.com/privacy
Termini di utilizzo di Apple Maps:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Norme sulla privacy di Apple Maps:
https://www.apple.com/privacy

La visualizzazione dei dati sulla posizione avviene in maniera anonima e non consente di trarre alcuna conclusione sull’identità del conducente.

Sicurezza dei dati

Le immagini raccolte in un primo momento a livello locale nel sistema Advanced Car Eye 3.0 vengono caricate nella scheda di memoria SD in dotazione nel caso di eventuali eventi o tramite registrazione manuale.
Successivamente, queste possono essere inviate allo smartphone con l’applicazione tramite Wi-Fi o Bluetooth.

I dati vengono trasmessi tra il sistema Advanced Car Eye 3.0 nel veicolo e l’applicazione disponibile sul dispositivo mobile utilizzando una connessione con protezione crittografata WPA2.
Una volta eseguito il login iniziale, viene richiesto di cambiare i dati di accesso.

Uso

Per utilizzare l’applicazione, verrà richiesto di fornire le seguenti autorizzazioni di accesso alle funzioni del proprio dispositivo mobile.
- Accesso alla scheda SD, lettura, modifica o eliminazione del contenuto nella scheda SD
Questa autorizzazione è richiesta per trasferire manualmente i dati dei media registrati dalla telecamera al proprio dispositivo mobile utilizzando la rispettiva funzione.
- Stabilire una connessione Wi-Fi o Bluetooth
La comunicazione tra il proprio sistema ACE e l’applicazione avviene tramite l’hotspot Wi-Fi integrato o Bluetooth.

Dettagli contatto

Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo dei suoi dati personali, la invitiamo a contattare il servizio clienti

Cliente cinese: support@ace-30.cn
Cliente coreano: support@ace-30.kr
Cliente giapponese: support@ace-30.jp
Cliente UE: EU-support@ace-30.de
Globale: support@ace-30.com

データセキュリティ

データ保護に関する法的事項

個人データの取り扱いに関してはご提供する製品やサービスの特性の点で高い水準のガイドラインを適用しています。
弊社の目的はお客様と見込み客の信頼関係のための基盤を生み出して維持することです。個人データの機密性と完全性を特に重視しています。

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788ミュンヘン、ドイツ本社及び法人登記番号:
Munich HRB 42243 (以下「BMW」)は「Advanced Car Eye 3.0」(以下「アプリ」)のプロバイダーです。

お使いのデバイス(スマートフォン)でのデータ処理

このアプリを使用してBMWへ転送される個人データはありません。データはお使いのデバイス(スマートフォン)でのみ処理と保存されます。

保存されたデータはこのアプリをお使いのデバイスから削除すると随時削除可能でます。

位置情報と移動データ

Advanced Car Eye 3.0システムのGPS機能を有効にすると、システムの位置を保存し、地図に表示させることができます。

このため、スマートフォンのオペレーティングシステムによっては、Google Maps (Android)かApple Maps (iOS)を使用します。
この機能をご利用になるとオペレーティングシステムに応じる各マッププロバイダーの利用規約とデータ保護規定に同意されたことになります。

Google Mapsの利用規約:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Google Mapsのデータ保護規定:
https://policies.google.com/privacy
Apple Mapsの利用規約:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Apple Mapsのデータ保護規定:
https://www.apple.com/privacy

位置表示は匿名であり、本人特定はできません。

データセキュリティ

イベントや手動録画の場合、Advanced Car Eye 3.0システムで収集される素材画像が最初にSDメモリーカードに読込まれます。これはアプリを使いWi-Fi経由でスマートフォンへ転送されます。
これはアプリを使いWi-FiまたはBluetooth経由でスマートフォンへ転送されます。

データは車載Advanced Car Eye 3.0システムとお使いの携帯機器のアプリの間でWPA2暗号化接続により転送されます。
初めてログインした後、ログイン認証情報を変更してください。

利用条件

このアプリをご利用になるにはお使いの携帯機器の機能への以下のアクセス許可が必要です。
- SDカードへのアクセス、SDカードの内容の読み取り、編集、削除
カメラが記録したメディアデータを携帯機器へ対応する機能で手動転送するためにこの許可が必要です。
- Wi-FiまたはBluetooth接続を確立する
ACEシステムとこのアプリは内蔵Wi-Fi ホットスポットまたはBluetoothで通信します。

連絡先

個人情報の使用に関してご不明な点などございましたら、カスタマサービスまでご連絡ください。

中国のお客様:support@ace-30.cn
韓国のお客様:support@ace-30.kr
日本のお客様:support@ace-30.jp
EUのお客様:EU-support@ace-30.de
全世界:support@ace-30.com

데이터 보안

데이터 보호에 관한 법적 고지

당사의 제품 및 서비스를 향한 고객의 높은 기대치를 당사의 고객 정보 취급을 위한 기준으로 삼고 있습니다.
기존 고객은 물론 미래 고객의 신뢰에 바탕 한 비즈니스 관계의 초석을 닦고 쌓아가는 것이 당사의 목표입니다. 개인 정보의 기밀 유지와 안전이 특히 중요합니다.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Munich, Germany 본사 및 상업 등기
Munich HRB 42243(이하 “BMW”라고 함)은 “Advanced Car Eye 3.0”(이하 “앱”이라고 함)의 공급자입니다.

고객의 장치(스마트폰)에서의 데이터 처리

앱 사용을 통해 어떠한 개인 정보도 BMW로 전송되지 않습니다. 데이터 처리 및 저장은 항상 고객의 장치(스마트폰)에서 로컬로 이루어집니다.

저장된 데이터는 언제든 로컬 장치에서 앱을 삭제함으로써 지울 수 있습니다.

위치 및 모션 데이터

Advanced Car Eye 3.0 시스템에서 GPS 기능을 활성화하면 시스템의 위치를 저장하여 지도에 표시할 수 있습니다.

스마트폰의 운영 체제에 따라 (Android의 경우) 구글 맵 또는 (iOS의 경우) 애플 맵이 사용됩니다. 이 기능을 사용해 사용 중인 운영 체제별로 각 맵 공급자의 이용약관 및 데이터 보호 규정에 동의합니다.

구글 맵 서비스 이용약관:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
구글 맵 데이터 보호 규정:
https://policies.google.com/privacy
애플 맵 이용약관:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
애플 맵 데이터 보호 규정:
https://www.apple.com/privacy

직책은 익명으로 표시되며 이용자의 신원과 관련된 어떠한 단서도 제공되지 않습니다.

데이터 보안

Advanced Car Eye 3.0 시스템에서 로컬로 첫 수집된 이미지 자료는 수동 녹화 시 시스템 내의 SD 메모리로 로딩됩니다.
이후 Wi-Fi 또는 블루투스를 통해 앱에서 스마트폰으로 전달될 수 있습니다.

WPA2 비밀번호화 연결을 통해 차량 내 Advanced Car Eye 3.0 시스템과 모바일 장치의 앱 사이에서 데이터를 주고받을 수 있습니다.
최초 로그인 시 로그인 정보를 변경하라는 요청이 표시됩니다.

사용법

앱을 사용하기 전에 모바일 장치의 기능에 대한 다음과 같은 액세스 권한을 허용하라는 요청이 표시됩니다.
- SD 카드에 대한 액세스, SD 카드 콘텐츠의 읽기, 편집 또는 삭제
카메라에 녹화된 미디어 데이터를 해당 기능을 사용해 모바일 장치로 수동으로 이동시키려면 이 인증 절차가 필요합니다.
- Wi-Fi 또는 블루투스 연결 설정
ACE 시스템과 앱 간의 통신은 통합형 Wi-Fi 핫스팟 또는 블루투스를 통해 이루어집니다.

문의 방법

개인 정보의 활용에 관한 문의 사항이 있으시면 다음 주소를 통해 고객 서비스팀으로 연락주시기 바랍니다.

중국 고객: support@ace-30.cn
한국 고객: support@ace-30.kr
일본 고객: support@ace-30.jp
EU 고객: EU-support@ace-30.de
전 세계: support@ace-30.com

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Komunikat prawny na temat ochrony danych

Wysokie standardy, wg których mierzą Państwo właściwości naszych produktów i usług, pokazują nam, jak mam obchodzić się z Państwa danymi.
Dążymy do nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych z naszymi klientami i potencjalnymi klientami opartych całkowicie na wzajemnym zaufaniu.
Poufność i kompletność Państwa danych osobowych jest zatem przedmiotem szczególnej troski.

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Munich, Niemcy, z siedzibą i numerem rejestrowym:
Munich HRB 42243 (od tego miejsca określana mianem „BMW”) jest dostawcą oprogramowania „Advanced Car Eye 3.0”, zwanego dalej Aplikacją”.

Przetwarzanie danych na urządzeniu (smartfonie)

W czasie korzystania z Aplikacji, żadne dane osobowe nie są przesyłane do serwerów firmy BMW.
Dane te są zawsze przetwarzane i przechowywane lokalnie na urządzeniu (smartfonie) użytkownika.

Przechowywane dane można usunąć w dowolnym momencie, usuwając Aplikację z pamięci lokalnej urządzenia.

Dane lokalizacji i ruchu

Po włączeniu funkcji GPS w systemie Advanced Car Eye 3.0 można zapisywać informacje o lokalizacji z systemu i wyświetlać je na mapie.

W tym celu, w zależności od systemu operacyjnego smartfona, używana jest aplikacja Mapy Google (w systemie Android) lub Mapy Apple (w systemie iOS).
Korzystanie z tej funkcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki użytkowania i zapisy dotyczące ochrony danych osobowych przez dostawcę oprogramowania mapy, odpowiednio do systemu operacyjnego.

Warunki użytkowania usługi Mapy Google:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Zasady ochrony danych osobowych usługi
Mapy Google: https://policies.google.com/privacy
Warunki użytkowania usługi Mapy Apple:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Zasady ochrony danych osobowych usługi Mapy Apple:
https://www.apple.com/privacy

Dane o wyświetlanym położeniu GPS są anonimowe i nie pozwalaą ustalić tożsamości użytkownika.

Bezpieczeństwo danych.

Obrazy gromadzone lokalnie przez system Advanced Car Eye 3.0 są zapisywane na karcie pamięci SD w razie wystąpienia zdarzenia lub rejestrowane ręcznie.
Mogą być następnie przesyłane na smartfon za pomocą aplikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub funkcji Bluetooth.

Przesyłanie danych między systemem Advanced Car Eye 3.0 w pojeździe a Aplikacją w urządzeniu przenośnym odbywa się w połączeniu szyfrowanym WPA2.
Po pierwszym zalogowaniu system prosi użytkownika o zmiane danych do logowania.

Użytkowanie

Aby móc używać aplikacji, trzeba jej przyznać następujące uprawnienia dostępu do funkcji urządzenia przenośnego.
- Dostęp do karty SD, odczyt lub usuwanie zawartości karty SD
Ta zgoda jest wymagana do ręcznego przesyłania danych multimedialnych nagranych kamerą do urządzenia przenośnego dzięki odpowiedniej funkcji.
- Nawiązanie połączenia Wi-Fi lub Bluetooth
Komunikacja między systemem ACE a aplikacją odbywa się przez wbudowany hotspot Wi-Fi lub funkcję Bluetooth.

Dane kontaktowe

W razie pytań dotyczących wykorzystywania danych osobowych proszę skontaktować się z działem obsługi klienta.

Klienci z Chin: support@ace-30.cn
Klienci z Korei: support@ace-30.kr
Klienci z Japonii: support@ace-30.jp
Klienci z UE: EU-support@ace-30.de
Cały świat: support@ace-30.com

SEGURANÇA DOS DADOS

Regulamento relativo à proteção de dados

Os elevados padrões que impõe aos nossos produtos e serviços no que diz respeito às suas propriedades atuam como nosso guia no manuseamento dos seus dados.
O nosso objetivo é criar e manter uma base para uma relação profissional de confiança com os nossos clientes e potenciais clientes. A confidencialidade e integridade dos seus dados pessoais são uma preocupação especial.

A Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Munique, Alemanha, sede e registo comercial:
Munique HRB 42243 (doravante designada de "BMW") é o fornecedor do "Advanced Car Eye 3.0", doravante designado de "aplicação".

Processamento de dados no seu dispositivo (smartphone)

Quando a aplicação é utilizada, não são enviados quaisquer dados pessoais para a BMW. O processamento e o armazenamento de dados decorrem sempre localmente no seu dispositivo (smartphone).

Os dados armazenados podem ser eliminados a qualquer momento, removendo a aplicação do dispositivo local.

Dados de localização e movimento

Se ativar a função GPS no sistema Advanced Car Eye 3.0, pode guardar a localização do sistema e visualizá-la num mapa.

Para o efeito, é utilizado o Google Maps (para Android) ou o Apple Maps (para iOS), dependendo do sistema operativo do seu smartphone. Ao utilizar esta função, concorda com os termos de utilização e as disposições de proteção de dados do respetivo fornecedor dos mapas, em função do seu sistema operativo.

Termos de serviço do Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Disposições relativas à proteção de dados do Google Maps:
https://policies.google.com/privacy
Termos de utilização do Apple Maps:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Disposições relativas à proteção de dados do Apple Maps:
https://www.apple.com/privacy

A apresentação da posição é anónima e não permite retirar qualquer conclusão sobre a sua identidade.

Segurança dos dados.

Em caso de eventos ou mediante gravação manual, o material de imagens primeiramente recolhido localmente no sistema Advanced Car Eye 3.0 é carregado para o cartão de memória SD incluído.
Este material pode então ser transferido para o seu smartphone com a aplicação por Wi-Fi ou Bluetooth.

Os dados são transferidos do sistema Advanced Car Eye 3.0 no veículo para a aplicação no seu dispositivo móvel através de uma ligação encriptada WPA2.
Após o seu login inicial, ser-lhe-á solicitado que altere os seus dados de login.

Utilização

Para utilizar a aplicação, ser-lhe-á solicitado que forneça as seguintes permissões de acesso às funções do seu dispositivo móvel.
- Acesso ao cartão SD, leitura, edição ou eliminação do conteúdo do cartão SD
Esta autorização é necessária para transferir manualmente os dados gravados pela câmara para o seu dispositivo móvel, utilizando a função correspondente.
- Estabelecer uma ligação Wi-Fi ou Bluetooth
A comunicação entre o seu sistema ACE e a aplicação decorre através do hotspot Wi-Fi ou Bluetooth integrado.

Dados de contacto

Se tiver alguma questão relativamente à utilização dos seus dados pessoais, contacte o serviço de apoio ao cliente

Cliente chinês: support@ace-30.cn
Cliente coreano: support@ace-30.kr
Cliente japonês: support@ace-30.jp
Cliente europeu: EU-support@ace-30.de
Global: support@ace-30.com

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

Официальное уведомление о защите данных

В вопросах обработки данных мы руководствуемся высокими требованиями, которые вы предъявляете к качеству наших изделий и услуг.
Мы стремимся строить деловые отношения с имеющимися и потенциальными клиентами на основе взаимного доверия.
Особое внимание уделяется конфиденциальности и целостности ваших личных данных.

Компания Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (адрес: Петуэльринг 130, 80788 Мюнхен, Германия; головной офис и торговый реестр:
Мюнхен, HRB 42243), далее — "BMW", предоставляет приложение Advanced Car Eye 3.0, далее — «Приложение».

Обработка данных на вашем устройстве (смартфоне)

При использовании Приложения личные данные не отправляются в компанию BMW.
Обработка и хранение данных всегда происходит на локальном устройстве (вашем смартфоне).

Сохраненные данные в любой момент можно удалить, удалив Приложение с локального устройства.

Данные о положении и передвижении

Если вы активируете функцию GPS в системе Advanced Car Eye 3.0, то сможете сохранять положение системы и отображать его на карте.

В зависимости от операционной системы смартфона для этого используются Google Карты (Android) или Карты Apple (iOS).
Используя эту функцию, вы принимаете условия использования и положения о защите данных, применяемые соответствующим поставщиком карт.

Условия использования Google Карт:
https://www.google.com/intl/ru_ru/help/terms_maps.html
Положения о защите данных в Google Картах:
https://policies.google.com/privacy
Условия использования Карт Apple:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Положения о защите данных в Картах Apple:
https://www.apple.ru/privacy

Отображение вашего местонахождения выполняется анонимно и не позволяет сделать какие-либо заключения о вашей личности

Безопасность данных.

Графические материалы, собранные локально в системе Advanced Car Eye 3.0, загружаются на прилагаемую карту памяти SD при наступлении событий или путем записи вручную. Эти данные можно перенести на смартфон через Приложение по Wi-Fi или Bluetooth.

Для передачи данных между системой Advanced Car Eye 3.0 в транспортном средстве и Приложением на мобильном устройстве используется шифрованное подключение WPA2.
После первого входа в систему вам будет предложено сменить данные для входа.

Использование

Чтобы пользоваться Приложением, вы должны предоставить следующие разрешения для функций вашего мобильного устройства:
- Доступ к карте SD, а также чтение, редактирование и удаление данных на карте SD
Эти разрешения необходимы, чтобы вручную передавать записанные камерой медиаданные на мобильное устройство с помощью соответствующей функции.
- Установление соединения Wi-Fi или Bluetooth
Передача данных между системой ACE и Приложением происходит через встроенную точку доступа Wi-Fi или Bluetooth.

Контактные данные

С вопросами по поводу использования ваших личных данных обращайтесь в клиентскую службу

Клиенты из Китая: support@ace-30.cn
Клиенты из Кореи: support@ace-30.kr
Клиенты из Японии: support@ace-30.jp
Клиенты из стран ЕС: EU-support@ace-30.de
Остальной мир: support@ace-30.com

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Právne upozornenie týkajúce sa ochrany údajov

Vysoké štandardy, v ktorých udržiavate naše produkty a služby z hľadiska ich vlastností, slúžia ako naše usmernenie pre zaobchádzanie s vašimi údajmi.
Naším cieľom je vytvárať a udržiavať základ pre dôveryhodný obchodný vzťah s našimi zákazníkmi a potenciálnymi klientmi. Dôvernosť a integrita vašich osobných údajov sú osobitným záujmom.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Mníchov, Nemecko, sídlo a obchodný register:
Mníchov HRB 42243 (ďalej len „BMW“) je poskytovateľom aplikácie „Advanced Car Eye 3.0“, ďalej len „aplikácia“.

Spracovanie údajov na vašom zariadení (smartfón)

Pri používaní aplikácie sa do BMW neodosielajú žiadne osobné údaje. Spracovávanie a uchovávanie údajov je vždy lokálne na vašom zariadení (smartfóne).

Uložené údaje je možné kedykoľvek vymazať vymazaním aplikácie z lokálneho zariadenia.

Údaje o polohe a pohybe

Ak v systéme aplikácie Advanced Car Eye 3.0 aktivujete funkciu GPS, môžete uložiť polohu systému a zobraziť ju na mape.

Na tento účel sa v závislosti od operačného systému smartfónu používa buď aplikácia Google Maps (pre Android) alebo Apple Maps (pre iOS).
Používaním tejto funkcie vyjadrujete súhlas s podmienkami ustanovení poskytovateľa príslušných máp, ktoré sa týkajú používania a ochrany údajov, a to v závislosti od vášho operačného systému.

Podmienky služby Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Ustanovenia o ochrane údajov v Google Maps:
https://policies.google.com/privacy
Podmienky používania Apple Maps:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Ustanovenia o ochrane údajov v Apple Maps:
https://www.apple.com/privacy

Zobrazenie polohy je anonymné a neumožňuje žiadne vyvodzovanie záverov o vašej identite.

Bezpečnosť údajov

Obrazový materiál, zozbieraný najprv lokálne v systéme Advanced Car Eye 3.0, sa v prípade udalostí alebo pomocou manuálneho nahrávania načíta na zahrnutú pamäťovú kartu SD.
Tieto údaje potom môžete preniesť do smartfónu pomocou aplikácie cez Wi-Fi alebo Bluetooth.

Údaje sú prenášané medzi systémom Advanced Car Eye 3.0 vo vozidle a aplikáciou vo vašom mobilnom zariadení pomocou šifrovaného pripojenia WPA2. Po prvotnom prihlásení budete vyzvaný, aby ste si zmenili vaše prihlasovacie údaje.

Použitie

Aby ste mohli aplikáciu používať, budete požiadaný o poskytnutie nasledujúcich povolení na prístup k funkciám vášho mobilného zariadenia.
- prístup k SD karte, čítanie, úprava alebo vymazanie obsahu na SD karte
Toto oprávnenie sa požaduje na manuálne prenesenie údajov médií zaznamenaných kamerou do vášho mobilného zariadenia pomocou príslušnej funkcie.
- Vytvorenie pripojenia Wi-Fi alebo Bluetooth
Ku komunikácii medzi vaším systémom ACE a aplikáciou dochádza cez integrovaný Wi-Fi hotspot alebo Bluetooth.

Kontaktné údaje

Ak máte nejaké otázky ohľadom používania vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na zákaznícky servis

Čínsky zákazník: support@ace-30.cn
Kórejský zákazník: support@ace-30.kr
Japonský zákazník: support@ace-30.jp
Zákazník z EÚ: EU-support@ace-30.de
Z celého sveta: support@ace-30.com

SEGURIDAD DE DATOS

Aviso legal sobre protección de datos

Los altos estándares que usted exige de las características de nuestros productos y servicios nos sirven de guía para el tratamiento de sus datos.
Nuestro objetivo es crear y mantener la base de una relación comercial de confianza con nuestros clientes actuales y potenciales.
La confidencialidad e integridad de sus datos personales es una de nuestras principales preocupaciones.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Múnich, Alemania, sede y registro mercantil:
Múnich HRB 42243 (en lo sucesivo, «BMW») es el proveedor de «Advanced Car Eye 3.0»; en lo sucesivo, la «aplicación».

Procesamiento de datos en su dispositivo (teléfono inteligente)

El uso de la aplicación no implica el envío de datos personales a BMW.
Los datos se procesan y almacenan siempre localmente en su dispositivo (teléfono inteligente).

Los datos almacenados se pueden borrar en cualquier momento eliminando la aplicación del dispositivo local.

Datos de posición y movimiento

Si activa la función GPS en el sistema Advanced Car Eye 3.0, podrá guardar la posición del sistema y visualizarla en un mapa.

Para ello se usará, o bien Google Maps (para Android), o bien Apple Maps (para iOS), dependiendo del sistema operativo del teléfono inteligente.
Al utilizar esta función, usted acepta las condiciones de uso y las disposiciones de protección de datos del proveedor de mapas correspondiente a su sistema operativo.

Condiciones de servicio de Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Disposiciones de protección de datos de Google Maps:
https://policies.google.com/privacy
Condiciones de uso de Apple Maps:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
Disposiciones de protección de datos de Apple Maps:
https://www.apple.com/privacy

La visualización de la posición es anónima por lo que no es posible conocer su identidad.

Seguridad de datos.

El material de imágenes recogido primero localmente por el sistema Advanced Car Eye 3.0 se cargará en la tarjeta de memoria SD incorporada si se produce algún evento o en el caso de una grabación manual.
Estos se pueden transferir al smartphone con la aplicación mediante wifi o Bluetooth.

La transmisión de los datos entre el sistema Advanced Car Eye 3.0 de su vehículo y la aplicación de su dispositivo móvil se realiza mediante una conexión cifrada WPA2.
Después de iniciar sesión por primera vez, se le solicitará que cambie sus datos de inicio de sesión.

Uso

Para utilizar la aplicación, se le solicitará que proporcione los siguientes permisos para acceder a las funciones de su dispositivo móvil.
- Acceso a la tarjeta SD: leer, editar o eliminar el contenido de la tarjeta SD
Esta autorización es necesaria para transferir manualmente los datos multimedia grabados por la cámara a su dispositivo móvil utilizando la función correspondiente.
- Establecer una conexión wifi o Bluetooth
La comunicación entre su sistema ACE y la aplicación se produce a través del punto de acceso wifi o Bluetooth integrado.

Información de contacto

Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de sus datos personales, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Clientes de China: support@ace-30.cn
Clientes de Corea: support@ace-30.kr
Clientes de Japón: support@ace-30.jp
Clientes de la UE: EU-support@ace-30.de
Clientes de otros países: support@ace-30.com

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ประกาศทางกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราถือเอามาตรฐานอันสูงยิ่งที่คุณคาดหวังจากคุณสมบัติของสินค้าและบริการของเราเป็นแนวทางที่กำกับการจัดการข้อมูลของคุณ เรามีเป้าหมายที่จะสร้างและรักษาหลักการเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ทุกฝ่ายต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันกับลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวัง โดยความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือเป็นสิ่งที่เราใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Munich, Germany ซึ่งมีสำนักงานใหญ่และขึ้นทะเบียนพาณิชย์ที่:
Munich HRB 42243 (ต่อไปนี้เรียกว่า “BMW”) คือผู้ให้บริการ “Advanced Car Eye 3.0” ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แอป”

การประมวลผลข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ (สมาร์ทโฟน)

เมื่อใช้แอป จะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง BMW แต่อย่างใด การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นในอุปกรณ์ของคุณ (สมาร์ทโฟน) โดยตรงเสมอ

ข้อมูลที่จัดเก็บไว้สามารถลบได้ตลอดเวลาโดยการลบแอปออกจากอุปกรณ์ภายใน

ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อนไหว

หากคุณเปิดใช้งานการทำงานของ GPS ในระบบ Advanced Car Eye 3.0 คุณสามารถบันทึกตำแหน่งของระบบและแสดงบนแผนที่ได้

เราจึงใช้ Google Maps (สำหรับ Android) หรือ Apple Maps (สำหรับ iOS) เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน การใช้ฟังก์ชันนี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการแผนที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

ข้อกำหนดในการให้บริการ Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
ข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลของ Google Maps:
https://policies.google.com/privacy
ข้อกำหนดการใช้ Apple Maps:
https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html
ข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลของ Apple Maps:
https://www.apple.com/privacy

การแสดงตำแหน่งเป็นไปโดยไม่ระบุตัวและไม่เอื้อให้สามารถอนุมานตัวตนของคุณได้แต่อย่างใด

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลรูปภาพดิบที่รวบรวมครั้งแรกในระบบ Advanced Car Eye 3.0 จะได้รับการโหลดลงในการ์ดหน่วยความจำ SD ที่ให้มาด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือผู้ใช้สั่งบันทึกด้วยตนเอง จากนั้นสามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณโดยใช้แอพผ่าน Wi-Fi หรือบลูทูธ

ข้อมูลจะได้รับการถ่ายโอนระหว่างระบบ Advanced Car Eye 3.0 ในรถและแอปบนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัส WPA2
หลังจากที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณเปลี่ยนข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

การใช้

เพื่อใช้แอป ระบบจะขอให้คุณอนุญาตการเข้าถึงต่อไปนี้ไปยังฟังก์ชันของอุปกรณ์มือถือของคุณ
- การเข้าถึง SD การ์ด, การอ่าน, การแก้ไข หรือการลบข้อมูลใน SD การ์ด
การอนุญาตนี้จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลสื่อที่บันทึกโดยกล้องไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณด้วยตนเองโดยใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือบลูทูธ
การสื่อสารระหว่างระบบ ACE ของคุณและแอปเกิดขึ้นผ่านฮอตสปอต Wi-Fi หรือบลูทูธที่อยู่ในตัวเครื่อง

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ลูกค้าในจีน : support@ace-30.cn
ลูกค้าในเกาหลี : support@ace-30.kr
ลูกค้าในญี่ปุ่น :support@ace-30.jp
ลูกค้าในสหภาพยุโรป: EU-support@ace-30.de
ทั่วโลก : support@ace-30.com